Otsing


Share if useful:

Otsing


Share if useful:

Ettevõttest

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete vastutav töötleja on Akvedukt OÜ (edaspidi Akvedukt), reg nr 10216706, aadress OÜ Akvedukt, Punane 56, 13619 Tallinn, telefon +372 607 5061, veebileht akvedukt.ee, e-posti aadress info@akvedukt.ee.

Isikuandmete kaitse seadus ütleb, et „isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.“ Majandustegevuse alustamiseks ja toetamiseks võib Akvedukt oma konkreetsete, selgelt piiritletud ja seaduslike eesmärkide täitmiseks omandada ja töödelda oma töötajate, klientide ja partnerettevõtete töötajate, eraisikutest klientide ja kaudselt ka teiste üksikisikute, kes pole otseselt seotud ettevõtte tegevusega, isikuandmeid. Akvedukti kogutavad ja töödeldavad isikuandmed võivad sõltuvalt nende saamise eesmärgist ja tüübist olla järgmised: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, kodune aadress, telefoninumber, meiliaadress, pangakonto andmed, isikut tõendavate dokumentide andmed, andmed ülalpeetavate kohta, arstliku komisjoni otsus tööülesannete täitmiseks sobivuse kohta, videosalvestus, foto, auto registreerimisnumber, veebilehe külastaja küpsised.

Eraisikutelt isikuandmete saamise viisid

Akvedukt saab andmeid järgmisel viisil: saades isikult kandideerimisavalduse väljakuulutatud vabale töökohale, töölepingu sõlmimisel ja täitmisel, saades teistelt isikutelt volikirja selles sisalduvate isikuandmetega, saades andmeid teenusepakkuja esindaja või töötaja kohta, posti või elektronposti teel, Akvedukti territooriumile paigaldatud videovalvesüsteemi kaudu, veebilehe akvedukt.ee haldamise käigus, registreerides veebilehe akvedukt.ee kasutajad, kellel on laiemad ligipääsu- ja funktsioonide kasutamise õigused, ja teistel sarnastel juhtudel.

Isikuandmete säilitamine ja töötlemine

Akvedukti kogutud isikuandmeid säilitatakse nii paberil kui ka infosüsteemis, Akvedukti määratud ohutus kohas ohutul viisil asjakohastes seadustes ja/või Akvedukti poolt ette nähtud säilitamistähtaja jooksul. Ligipääs isikuandmetele nende vaatlemiseks või töötlemiseks kindlaksmääratud mahus on lubatud üksnes Akvedukti volitatud isikutele. Isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärgil, Akvedukti uudistoodetest teavitamiseks ja personaalsete pakkumiste saatmiseks, on lubatud ainult juhul, kui isik on andnud sellise teabe saamiseks nõusoleku.

Isikuandmete avaldamine

Akvedukt austab isikuandmete konfidentsiaalsust. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik majandustegevuseks, nt lepingute sõlmimisel, volituse alusel toimingute tegemisel või teistel seaduses ettenähtud juhtudel. Akvedukt ei avalda füüsiliste isikute andmeid kolmandatele osapooltele juhul, kui selleks pole seaduslikku alust või füüsilise isiku nõusolekut tema andmete üleandmiseks kolmandale isikule.

Teie õigused

Teil on õigus saada informatsiooni Akvedukti poolt töödeldavate isikuandmete, nende kogumise ja töötlemise iseloomu, töötlemise juriidilise aluse ning säilitatavate andmete õigsuse kohta. Kui teil on vaja Akvedukti süsteemis täiendada, parandada või kustutada oma isikuandmeid või nendesse puutuvat teavet, tuleb esitada avaldus andmetöötluse administraatori nimele. Pärast avalduse läbivaatamist tehakse avalduses soovitud toimingud, või teavitatakse juriidilistest piirangutest, mis ei võimalda avaldaja teatud soovi täita.

Oma nõusoleku otseturundusteadete saamiseks saate tagasi võtta, saates andmetöötlejale avalduse või tehes vajalikud muudatused akvedukt.ee keskkonna kasutajaprofiilis (kui olete veebilehe registreeritud kasutaja).

Veebileht ja küpsiste kasutamine

Akvedukti veebileht akvedukt.ee kasutab küpsiseid (väikesi tekstifaile), mis salvestatakse teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui avate veebilehe akvedukt.ee. Küpsised aitavad veebilehel meeles pidada teie kasutajanime ja veebilehe vaatamiseks valitud sätted ning nii pole neid vaja iga kord uuesti määrata. Küpsised muudavad regulaarselt külastatavate veebilehtede lehitsemise lihtsamaks, veebilehe haldaja aitab koguda ja hoida teavet veebilehe külastajate kohta konkreetset isikut tuvastamata ja eraelu puutumatuse õigusi rikkumata.

Küpsiste lubamine pole akvedukt.ee kasutamiseks nõutav, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Lisateavet küpsiste keelamise, kontrollimise ja kustutamise kohta võib leida aadressil aboutcookies.org.

Veebilehte akvedukt.ee võivad külastada nii registreerimata kui registreeritud kasutajad. Kasutaja staatus – kas registreeritud või registreerimata – ei mõjuta küpsiste kasutamist.

Veebilehel akvedukt.ee kasutatavad küpsised:

- sessiooniküpsis on vajalikud süsteemi tööks registreeritud kasutajate keskkonnas. See küpsis võimaldab meeles pidada ostukorvis olevaid tooteid, kasutajanime, millega külastaja on sisse loginud, külastuse ajalugu (et süsteem teaks, missugusele lehele naasta), jms. Veebilehitseja sulgemisel sessiooniküpsis kustutatakse.

- keele valiku küpsis, mis salvestab kasutajaliidese keele. See küpsis ei sisalda teavet, mis võimaldaks külastajat tuvastada. Küpsis jääb veebilehitsejasse üheks kuuks pärast viimast külastust.

- autoriseerimisküpsis, mis salvestab kliendi isikuandmed. See küpsis luuakse ainult juhul, kui külastaja teeb valiku „Salvesta parool“. Kui süsteemi registreeritud klient kasutab mingil hetkel funktsiooni „Log out“, siis see küpsis kustutatakse. Ilma külastusteta jääb küpsis veebilehitsejasse 10 aastaks (!).

Tähtis! Ühtegi neist küpsistest ei kasutata kasutaja külastusharjumuste kohta teabe kogumiseks.

Teatame, et veebileht akvedukt.ee kasutab Google Inc. programmi Google Analytics, mis samuti paigutab oma küpsiseid ning jälgib kasutajat. See teenus parandab veebilehe akvedukt.ee tõhusust, andes üldist informatsiooni lehe külastajate kohta – riigid, kust on lehte külastatud, rakendused, seadmed, kasutajate vanus, jne –, kuid ei tuvasta veebilehe iga üksikut külastajat. Veebilehelt akvedukt.ee ei saadeta mingeid muid tuvastatavaid andmeid, välja arvatud andmed, mida saadab automaatselt Google Analytics. Soovitame teil tutvuda ka Google’i privaatsuspolitikaga.  Kasutajal on võimalik Google Analyticsi andmekogumisest keelduda, laadides alla ja paigaldades veebilehitseja lisandmooduli (add-on).

Kui registreerite end kasutajaks veebilehel akvedukt.ee, salvestab süsteem teie nime, meiliaadressi ja telefoninumbri, samuti vajalikud andmed ettevõtte kohta, mida esindate. Teave sünniaja kohta on vabatahtlik. Kohustuslikku informatsiooni on vaja teie autoriseerimiseks kasutajakeskkonnas, ühenduse saamiseks esindatava ettevõttega ja operatiivseks suhtlemiseks edaspidise koostöö käigus. Kui avaldate oma sünnipäeva andmed, saab veebileht akvedukt.ee teid registreeritud kasutajate keskkonnas sünnipäeva puhul õnnitleda. Registreerimisel on võimalik kinnitada nõusolekut saada otseturundussõnumeid näidatud meiliaadressile või sellest loobuda. Sünnipäeva ja otseturunduse sätteid on võimalik muuta registreeritud kasutajate keskkonnas sätete all. Otseturundusteadete saamisest keeldumine ei puuduta meilivahetust, mis on seotud Akvedukti ja teie esindatava ettevõtte vahelise äritegevusega – tellimuste kinnituste saamine, informatsioon olulistest muudatustest süsteemi toimimises, jne.

Pärast esmast registreerimist saadetakse kasutaja esialgne salasõna kasutaja näidatud meiliaadressile. Pärast esimest sisselogimist peaks registreeritud kasutaja oma esialgse salasõna muutma turvalise, ainult registreeritud kasutajale teada oleva salasõna vastu. Akvedukt ei salvesta andmeid salasõnade kohta; salasõna kaotamise puhul tuleb saata kirjalik taotlus uue esmase salasõna saamiseks.

Registreeritud kasutaja kustutamine Seda on võimalik teha kolmel juhul – kasutaja enda kirjaliku taotluse alusel, esindatava ettevõtte juhtkonna kirjaliku taotluse alusel ning, samuti juhul, kui koostööleping esitatava ettevõttega lõpetatakse, kui süsteem tuvastab pikema vaheaja kasutamisel (see on määratud Akvedukti sise-eeskirjas). Sellisel juhul kustutatakse kõik isikuandmed, mis on registreerimisel salvestatud veebilehel akvedukt.ee.

Akvedukti veebilehtedel võib olla linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Akvedukt ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsuspoliitika eest, sest see võib erineda Akvedukti võetud kohustustest isikuandmete töötlemisel ja konfidentsiaalsuse hoidmisel.

Privaatsuspoliitika uuendamine

Akvedukt jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Akvedukt soovitab privaatsuspoliitikasse tehtud muudatused aeg-ajalt üle vaadata.