Otsing


Share if useful:

Info - Korduma kippuvad küsimused

Pretensioonide esitamise aeg.

TOOTE OSTMISEL:

Kõikidel toodetel on 2-aastane pretensioonide esitamise aeg.

Pretensioonide esitamise aeg algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga (edaspidi Tarbija).

Kaupleja eeldab, et kehtivusaja piires Tarbijalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

Tarbijal on õigus esitada pretensioone Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta 2 (kahe) aasta jooksul alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt pretensioonide rahuldamise tingimustest (edaspidi tingimustest), kuid arvestades eelkõige siiski Kauba ekspluateerimise eripäradest johtuvaid mittevastavasuse põhjusi ning Kauba ekspluateerimisest tulenevat loomulikku kulumist.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu kajastavad dokumendid, enda kontaktandmed, veakirjelduse ning toote.

Kui Kaupleja on saanud Tarbijalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjusel pole Kaupleja võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Tarbijat, viivitust Tarbijale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

PRETENSIOONIDE RAHULDAMISE TINGIMUSED:

       Kui Tarbija on tuvastanud Kaubal mittevastavuse müügilepingu tingimustega, siis on ta koheselt kohustatud  
       lõpetama Kauba ekspluateerimise ja esitama võimalikult kiiresti Kauplejale pretensiooni mittevastavuse kohta.

Kui Kaubal on ilmnenud mittevastavus müügilepingu tingimustega ja see on tekkinud valmistamise-, materjali- või konstruktsioonipuuduste tõttu, samuti tõestatud Kauplejapoolse transpordi- või ladustamisvigade tõttu, siis see vastab tingimustele ja Tarbijal on õigus nõuda Kauba parandamist, vigaste  detailide asendamist ja muude Kauba mittevastavust põhjustavate vigade kõrvaldamist Kaupleja kulul (VÕS § 222).

Kui parandamine ja muu ülaltoodud tegevus ei taasta tingimustele vastava Kauba vastavust müügilepingu tingimustele on Tarbijal õigus nõuda Kauba asendamist vähemalt samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga Kaupleja kulul. Sealjuures on Tarbija kohustatud asendatava Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).

Kui Kauplejal ei ole võimalik asendada mitteparandatavat tingimustele vastavat Kaupa samaväärsega, siis on Tarbijal õigus nõuda müügiarvel näidatud Kauba hinnaks oleva summa tagastamist. Kaupleja ei ole kohustatud Tarbija nõudmisel Kauba müügihinnaks olevat summat tagastama, kui pretensiooni objektiks olevat tingimustele vastavat Kaupa on müügilepingu tingimustele vastavaks muutmiseks võimalik parandada või selle võimatuse puhul on võimalik asendada Kaup samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga. Sealjuures on Tarbija kohustatud pretensiooni objektiks oleva Kauba Kauplejale tagastama (VÕS § 222).

Kui pretensiooni objektiks olev Kaup vastab pretensioonide rahuldamise tingimustele, siis katab Kaupleja nimetatud Kauba transpordi- või postikulud lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurest enda juurde.

Tingimuste alla ei kuulu ning Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama remondi-, materjali-, töö-, transpordi- ja muid kulusid, mis on tulenenud või seotud järgmiste juhtudega:

 • Kauba ebaõige või mittesihtotstarbekohane kasutamine;
 • Kasutusjuhendis toodud kasutusala või nõuete ja hoiatuste eiramine;
 • Väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine või eiramine, valede hooldusvõtete rakendamine;
 • Hooletu Kaubaga ümberkäimine transportimisel, hoiustamisel või ekspluatatsioonil;
 • Kauba külmumine, ülekuumenemine, liigniiskuse kätte sattumine või uppumine;
 • Kõrvaliste osakeste, mustuse, rooste, taimsete ja loomsete jäänuste või nende elutegevuse produktide, mehhaanilise sette ja lubamatute ainete või vedelike sattumine Kaubaks olevasse seadmesse;
 • Kaubale Kaupleja poolt mitte heaks kiidetud lisaseadmete paigaldamine;
 • Kaubaks oleva pumbaseadme kuivalt töötamine või ülekuumenemine;
 • Vale toitevoolu rakendamine, toitevoolu katkemine või toitepinge kõikumine, vale kütuse kasutamine, määrdeainete mittekasutamine või vale määrdeaine kasutamine;
 • Kaup on kahjustunud loodusõnnetuse, uputuse, tormi, äikese, tornaado, maavärina, varingu, maalihke, hoonevarisemise,looma või linnu rünnaku, vandalismiakti või muu äraarvamatu mehhaanilise toime tagajärjel;
 • Tarbija poolt mitte esitatud pretensiooni objektiks oleva Kauba ostmisel saadud nõuetekohane ostu tõendav dokument;
 • Kaup on Kaupleja juurde saabudes silmnähtavate mehhaaniliste vigastustega, seda on püütud avada või ise remontida, see on tugevalt korrodeerunud, sellel on ülekuumenemise või põlemise jäljed.
 • Pretensiooni lahendus ei hõlma ja Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama Tarbijale tekkinud kulusid, mis kaasnevad järgmiste juhtumitega:
   
 • Kauba demontaaž, paigaldamine ja transportimine selle asukohast lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurde ja hiljem tagasi;
 • Kauba mittetöötamisest või halvasti töötamisest tulenevad otsesed või kaudsed kulutused;
 • Posti- ja sidekulud, mis on seotud mittevastavast Kaubast teavitamisega või dokumnetatsioonivahetusega.

Kirjalik pretensioon koos kontaktandmete, ostudokumendi, veakirjelduse ning tootega tuleb esitada ostupunkti või otse maaletoojale.

PRETENSIOONIDE JA REMONDIKÜSIMUSTE KORRAL PÖÖRDUDA:

Lao/8 21
80100 PÄRNU
Tel: 44 78 430
E-post: hooldus@akvedukt.ee
AKVEDUKT OÜ