Otsing


Share if useful:

Info - Korduma kippuvad küsimused

Veeautomaadid ja iseimevad pumbad

Vooluvõrku lülitamisel mootor ei käivitu, pump ainult “undab”.

Lülitage pump otsekohe vooluvõrgust välja, et vältida mootori mähiste kahjustumist!

 • Kontrollige, kas pumba mootori tagaosas olev jahutusventilaatori kate pole mõnest juhuslikult saadud löögist viltu peal ja kiilunud võllil oleva ventilaatori tiiviku kinni. Selleks eemaldage ventilaatori kate ja üritage nüüd uuesti pumpa käivitada. Kui ka nüüd mootor ei käivitu:
 • Katsuge, kas mootorivõll koos ventilaatoriga pöörleb vabalt.
 • Kui võll pöörleb vabalt võib viga olla rikkis käivituskondensaatoris või vigastatud mootori mähistes. Toimetage pump remondiesindusse.
 • Kui võll on kinni kiilunud:
  • Juhul, kui pump on pikemalt ilma kasutamata seisnud, võib olla kinni kiilunud võllitihend. Selle vabastamiseks eemaldage võllilt ettevaatlikult jahutustiivik. Seejärel üritage torutangidega võlli otsast haarates sujuvat jõudu rakendades võlli pöörata. Kui võll vabaneb, asetage tiivik ja ventilaatori kate tagasi. Pump peaks käivituma. Kui võll jääb endiselt kinni, toimetage pump remondiesindusse.
  • Kui pump on olnud pidevalt regulaarselt töös võib viga olla kõrvaliste osakeste sattumises pumpa või pumba “kuivalt” töötamises. Samuti võib rikke põhjuseks olla kahjustunud käivituskondensaator või mootori mähis. Toimetage pump remondiesindusse.

Veeautomaat lülitub aeg-ajalt sisse-välja ilma, et toimuks vee kasutamist.

Ilmselt on tegemist lekkega Teie veesüsteemis, mis põhjustab surve langemise ja sunnib automaati nõutud veesurvet taastama. Probleem tuleks võimalikult kiirelt likvideerida, et vältida probleemi süvenemist ja pumba relee või mootori võimalikku kahjustumist. Alates lihtsamast tuleks kontrollida:

 • Kas pump ja selle osad on kuivad. Sageli on lekke põhjustajaks vigastatud võllitihend või mõni pumba O-tihenditest. Juhul, kui tuvastasite lekke pumbast, tooge seade kiirelt remonti, et vältida vee sattumist mootorisse või elektriühendustesse.
 • Kas veetarbijad on suletud või ei tilgu (segistid, kraanid, WC-pott jne.). Remontige või asendage lekke põhjustaja.
 • Kas ei tilgu mõni imemis- või survepoole torustiku liitmik või toru ise. Kõrvaldage kiirelt leke.
 • Põhjaklapi hermeetilisust. Mittehermeetiline põhjaklapp põhjustab vee tagasivoolu kaevu või reservuaari. Asendage põhjaklapp uuega.

Pumba mootor töötab, kuid veesurve on madal või puudub üldse.

Umbes 95% juhtudest pole probleem ebakvaliteetses pumbas. Sagedasemad põhjused on mittehermeetiline imemistoru (pump tõmbab õhku), süsteemi mittetäielik õhutamine peale paigaldamist, kõrvaliste osade sattumine imemistorusse või pumpa (ummistunud või lõhutud tööratas või imemisejektor), ummistunud põhjaklapi sõel või filter pumba imemispoolel, kinnikiilunud põhjaklapp, liiga pikk imemismaa või liiga suur imemissügavus, pumba jäämine “kuivale” või põhjaklapi asumine liiga veepinna lähedal, liiga väikese diameetriga imemistoru, imemistoru külmumine. Kontrollige:

 • Kas imemistoru on hermeetiline, kas kõik liitmikud on korralikult kinni ja ei tilgu;
 • Kas pumbakorpusel olevast õhutusniplist tuleb õhku;
 • Kas põhjaklapp on vee all, puhas ja töökorras;
 • Kui imemistorustikus on filter, kas see on puhas;
 • Et imemistoru diameeter vastaks nõuetele:
  • Veesügavus kuni 4m imemismaa kuni 10m – toru sisediameeter vähemalt 25mm
  • Veesügavus 4m või rohkem või imemismaa 10m või rohkem – toru sisediameeter vähemalt 32mm
  • Imemissügavus ei tohi olla suurem kui 8m
  • Imemismaa ei tohi olla pikem kui 30m
 • Kas külma talveilma puhul jääb imemistoru kõikjal alla külmumispiiri või on piisavalt soojustatud;

Kui ülaltoodud kontrollimise käigus viga ei tuvastata, tuleb pump toimetada remondiesindusse.

Veeautomaat lülitub tööle kohe pärast tarbija avamist ja/või “plõksib” väljalülitumisel mitu korda sisse-välja.

Tõenäoliselt peitub viga mittetöötavas hüdrofoorianumas. Selleks on enamasti 2 põhjust: a) hüdrofoorianuma membraani taga puudub või on liiga väike õhu vasturõhk, b) hüdrofoorianuma membraan on purunenud. Selle tuvastamiseks:

 • Kontrollige, mis juhtub, kui vajutate hüdrofoorianumal asuvale õhuniplile (asub musta värvi kattekorgi all). Olge veendunud, et pump on eelnevalt surve üles löönud ja välja lülitunud.
 • Kui õhuniplist vihiseb õhku, siis tuleb kontrollida vasturõhu suurust ja vajadusel nõutav vasturõhk taastada. Selleks vt. peatükki “Kuidas kontrollida vasturõhku veeautomaadi hüdrofooripaagis”
 • Kui õhuniplist ei välju midagi, siis tuleb nõutav vasturõhk taastada. Selleks vt. peatükki “Kuidas kontrollida vasturõhku veeautomaadi hüdrofooripaagis”
 • Kui õhuniplist väljub vett, on membraan purunenud ja tuleb asendada uuega. Selleks võite toimetada seadme remondiesindusse või teostada membraanivahetus ise. Kui teostate membraanivahetuse ise:
  • Ostke sobiv membraan. NB! Eri tootjate membraanid on sageli erinevad ja ei pruugi olla sobilikud Teie seadmele. Konsulteerige seadme müüjaga.
  • Väga oluline!!! Lülitage seade elektrivõrgust välja ja laske veesurve süsteemis mõne tarbija (kraan, segisti jne.) kaudu nulli.
  • Avage hüdrofooripaagi sisendiflants, keerates välja 6 polti, mis seda paagi korpusega liidavad. NB! Tõenäoliselt on paak vett täis. Leidke vahendid selle flantsi vahelt väljuva vee kogumiseks, et vältida võimalikku vee poolt tekitatud kahju.
  • Kui olete paagi tühjendanud, võtke vigastatud kummimembraan sisendiava kaudu paagist välja. NB! Suurematel paakidel (alates 80 liitrist) tuleb eelnevalt avada ka paagi teises otsas asuv messingist fiksaatormutter, mille abil membraan on paagi korpusele kinnitatud.
  • Puhastage paagi sisepind mustusest ja korrosioonist ning kuivatage hoolikalt. Niiskeks jäänud paagi sisepinda hakkab sööma korrosioon ning paagi eluiga jääb väga lüikekseks.
  • Asetage uus membraan ettevaatlikult läbi sisendiava paagi sisemusse nii, et “kraega” ava jääks sisendiavast välja. Suurematel paakidel kinnitage seejärel kohe tagumine fiksaatormutter. Jälgige, et membraani “krae” jääks täpselt ja sirgelt katma sisendiava ääriku siseserva (“krae” moodustab tihendi) ja asetage sisendiflants oma kohale tagasi.
  • Kinnitage 6 polti pingutades neid järkjärgult üle ühe (analoogselt autorattaga), kuni nad on tugevalt kinni.
  • Taastage hüdrofooripaagis õhu vasturõhk. Selleks  vt. peatükki “Kuidas kontrollida vasturõhku veeautomaadi hüdrofooripaagis”
 • Nüüd lülitage pump tööle ja õhutage süsteem.

Kuidas kontrollida vasturõhku veeautomaadi hüdrofooripaagis.

Et tagada Teie veeautomaadi pikaajaline häireteta töö, on aeg-ajalt tarvis kontrollida ja taastada õhu vasturõhku hüdrofooripaagis. See on tarvilik selleks, et pumba automaatika “tunneks” õigeaegselt ära, millal on tarvis pump vajaliku veesurve hoidmiseks  sisse lülitada. Kui õhurõhk paagis on väiksem lubatust või puudub üldse, siis lülitub pump vee tootmiseks liiga vara või liiga sagedasti, mis tekitab ülekoormuse pumba mootorile. Samuti tekitab madal või puuduv õhurõhk paagis membraani väljavenimise ja seetõttu lõpuks selle purunemiseni. Liialt suur vasturõhk paagis võib, aga, tekitada olukorra, kus veesurve langemisel süsteemis ei pruugi automaatika seda fikseerida ja pump ei lülitu õigeaegselt tööle.

Õhu vasturõhku membraanhüdrofooris tuleb kontrollida ja korrigeerida vähemalt 2 korda aastas 6 kuuliste välpadega, samuti enne uue pumba esmakordset käivitamist, enne pikka aega mittetöötanud seadme käivitamist ja peale membraani vahetamist. Selleks:

 • Lülitage pump vooluvõrgust välja.
 • Laske veesurve süsteemis mõnest tarbijast (kraan, segisti jne.) nulli. NB! Surve all olevas hüdrofooris sõltub õhu vasturõhk vee rõhust ja mõõtmistulemus on alati vale!
 • Kontrollige manomeetriga hüdrofoori paagil asuva õhunipli kaudu õhu vastusurvet. NB! Kui õhuniplist tuleb vett, on membraan purunenud ning tuleb asendada uuega. Vt peatükki “Veeautomaat lülitub tööle kohe pärast tarbija avamist ja/või “plõksib” väljalülitumisel mitu korda sisse-välja”.
 • Õhu vastusurve hüdrofoori paagis peab olema võrdne või kuni 0,3 bar väiksem seadme sisselülimisrõhust. Näide: kui olete ostnud tehaseseadistuses veeautomaadi, siis on sisselülimisrõhk seatud 1,7-1,8 bar’le ja õhu vasturõhk peaks olema 1,4-1,7 bar.
 • Kui vasturõhk puudub või on nõutavast väiksem, tuleb õhku juurde pumbata, kuni vasturõhk jääb normi piiridesse.
 • Kui vasturõhk on suurem nõutavast, tuleb seda õhunipli kaudu vähendada kuni nõutava tasemeni.
 • Seejärel on seade jällegi töökorras.